POLÍTICA DE PRIVACITAT 2023-01-24T13:32:52+00:00

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

CONÓPTICA S.L., com a Responsable del Tractament, amb CIF B-63.195.028, l’informa en virtut de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que les dades personals recollides mitjançant els diferents formularis del website, els que faci arribar a les adreces de correu electrònic de contacte i els que pugui facilitar en converses telefòniques relacionades amb aquest website, seran tractades amb les següents finalitats:

 • Atendre els comentaris o consultes que faci arribar a la nostra organització.

Les dades que ens faciliti es conservaran durant el temps estrictament necessari per atendre la seva sol·licitud (inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud es derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps).

L’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les dades personals que ens ha facilitat. Per a això, pot fer arribar la seva sol·licitud a la nostra organització, fent-nos arribar la seva sol·licitud per correu postal a CONÓPTICA S.L., Ref. Protecció de Dades Lentillasparami, Cityparc – Edifici Viena, planta baixa, Ctra. de l’Hospitalet, 147-149, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), o bé fer arribar la seva sol·licitud per correu electrònic a l’adreça lentillasparami@conoptica.es.

A continuació, s’amplia la informació sobre els tractaments de dades personals efectuats per part de la nostra societat, en relació al present website.

1. Responsable del Tractament

CONÓPTICA S.L., amb CIF: B-63.195.028, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35582, Foli 74, Full B-273064, Inscripció 1

Vostè pot posar-se en contacte amb la nostra societat, de forma efectiva, de manera presencial o per correu postal a la nostra seu social: Cityparc – Edifici Viena, planta baixa, Ctra. de l’Hospitalet, 147-149, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona). Així, vostè pot obtenir informació addicional sobre els tractaments que fem, enviant un correu electrònic a l’adreça lentillasparami@conoptica.es.

2. Relació d’activitats de tractament de dades personals dutes a terme per la nostra organització

La nostra societat tracta diferents dades personals dels interessats, amb diferents finalitats. A continuació es descriuen els diferents tractaments efectuats en relació al present website, la seva finalitat, la base que legitima cada tractament, les cessions previstes a tercers, i els períodes de conservació de la informació:

1. Atenció de comentaris i consultes que faci arribar a la nostra organització.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: gestionar els comentaris i consultes que l’interessat faci arribar a la nostra organització, en relació al website lentillasparami.com.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
 • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
 • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.

Drets de Protecció de dades:

L’interessat, en relació a les dades que són tractades per CONÓPTICA S.L., té la possibilitat d’exercir de forma lliure i gratuïta els següents drets:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
 • Suprimir les seves dades personals quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides, entre altres motius.
 • Limitar el tractament per part de CONÓPTICA S.L. de totes o part de les seves dades personals en les circumstàncies que determina la llei.
 • Oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals en un format interoperable i autosuficient.
 • Retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

Per a l’exercici d’aquests drets pot dirigir-se per escrit a CONÓPTICA S.L., acreditant degudament la seva identitat, per qualsevol d’aquests canals:

 • Correu electrònic: lentillasparami@conoptica.es
 • Correu postal: Cityparc – Edifici Viena, planta baixa, Ctra. de l’Hospitalet, 147-149, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), amb la referència “Protecció de Dades Lentillasparami”.
 • De forma presencial a les nostres oficines.

En cas de disconformitat amb la resposta obtinguda, podrà adreçar-se a l’Agencia Española de Protección de Datos a través del web www.aepd.es.

Mostrar
Ocultar