Avis Legal 2023-01-24T12:26:05+00:00

AVIS LEGAL

TITULARITAT

CONÓPTICA, S.L. Cityparc – Edificio Viena, planta baja, Ctra. de l’Hospitalet, 147-149, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), Tel: 932981055, Fax: 934318271; email: lentillasparami@conoptica.es

CIF B-63195028

Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 35582, Foli 74, Fulla B-273064, Inscripció 1.

Llicència Sanitària Prèvia de Funcionament d’Instal·lació de Productes Sanitaris: 5297-PS

PRESENTACIÓ

De conformitat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), en transposició de la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, i la Directiva 98/27/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions de cessació; li informem que aquesta Web facilita l’accés a la pàgina Web sobre els productes de lents de contacte així com, els serveis i continguts relacionats de CONOPTICA, S.L., consistents en el desenvolupament, producció i comercialització de lents de contacte, solucions per al seu manteniment i confort, accessoris, instrumental òptic.

Posem en el seu coneixement que CONOPTICA respecta i observa les obligacions legals vigents.

L’accés a la Web per qualsevol usuari d’Internet, implica l’acceptació i compliment de les presents condicions de servei generals i de qualsevol altra condició de servei particular si escau.

El present lloc ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els Usuaris a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per CONOPTICA.

Els continguts incorporats al website són merament divulgatius. CONOPTICA declina tot tipus de responsabilitat per l’ús d’aquesta informació de l’usuari del website sense comptar amb la prescripció, consell o assessorament d’un Professional de la Visió.

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

  1. ACCÉS GENERAL

www.lentillasparami.com una Web d’accés lliure i gratuït pels usuaris d’Internet.

La utilització d’aquesta Web per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari del lloc, i l’adhesió a les presents condicions en la versió publicada al moment en què s’accedeixi a la mateixa. Per això, es recomana a l’Usuari llegir les condicions d’ús atentament cada vegada que accedeixi a la Web.

El titular de la Web no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l’ús indegut del servei.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Para consultar el detalle sobre la identidad del responsable del tratamiento, los tratamientos de datos personales que efectuamos, las finalidades con las que se efectúan los tratamientos, los períodos de retención y sobre el ejercicio de sus derechos, le emplazamos a que se dirija a la sección concreta del website donde se describe la política de privacidad.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

LENTILLAS PER A MI és un domini registrat per CONOPTICA, S.L. Aquest domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de CONOPTICA de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de CONOPTICA.

La totalitat d’aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas l’accés a aquest lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors Proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest Web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de CONOPTICA o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin incloure’s en els continguts. Així mateix l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS

1.- RESPONSABILITAT QUANT AL CONTINGUT

L’usuari ha de tenir en compte que tals materials poguessin no contenir les últimes actualitzacions. La seva modificació o supressió podrà realitzar-se per CONOPTICA sense avís previ. No es derivarà efecte vinculant algun de qualsevol informació que es proveeixi a través d’aquest lloc web.

CONOPTICA s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc web com a conseqüència de la informació continguda en ella, especialment respecte a les característiques tècniques dels cables.

CONOPTICA rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per CONOPTICA o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

2.- RESPONSABILITAT RESPECTE ALS ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS (LINKS)

Els enllaços introduïts a la web són de caràcter merament informatiu i, per tant, CONOPTICA no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència, CONOPTICA declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

3.- RESPONSABILITAT EN EL SUPÒSIT EN QUÈ AQUESTA PÀGINA SIGUI LA DESTINACIÓ DE L’ENLLAÇ INTRODUÏT A UNA ALTRA PÀGINA.

Pel que es refereix als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina Web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc web haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

  • Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.
  • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia adreça de la Web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de CONOPTICA, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web, incloure-ho com a part del seu Web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Web.
  • No es donarà cap tipus d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina.
  • Si volgués fer constar algun signe distintiu de CONOPTICA, com a marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l’autorització per escrit.
  • El Titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament a la reputació o bon nom de CONOPTICA.
  • Es prohibeix, excepte autorització expressa de l’empresa, donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de CONOPTICA, com a paraula clau (“metatags” o “metanames”) per a la cerca de llocs Webs realitzada a través de cercadors.

CONOPTICA no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web que ofereix l’enllaç. L’establiment de l’enllaç no implica l’existència d’algun tipus de relació, col·laboració o dependència de la Web amb el titular d’aquesta pàgina Web.

4.- RESPONSABILITAT ASPECTES TÈCNICS.

CONOPTICA no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web igual que el mateix es trobi a tot moment operatiu i disponible.

CONOPTICA no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

5.- OBLIGACIÓ DELS USUARIS.

Respecte a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que al seu moment estableixi CONOPTICA relativa a l’ús del lloc. A aquests efectes La Web es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que CONOPTICA pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

L’usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que CONOPTICA posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic. Els qui accedeixen al lloc web han d’observar la legislació aplicable, els codis ètics o de conducta que poguessin subscriure’s, i les normes generals d’ús de la Web. Conforme a aquests s’abstindran de realitzar conductes que, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu:

(a) contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de l’ordenament jurídic;

(b) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigratorias, difamatòries, infamantes, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;

(c) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) incorporin missatges delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;

(e) indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;

(f) indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;

(g) siguin falses, ambigües, inexactes, exagerades o extemporànies, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

(h) es trobin protegides per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;

(i) violin els secrets empresarials de tercers;

(j) siguin contràries al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(k) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions;

(l) constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial;

(m) provoquin, per les seves característiques (tals com a format, extensió, etc.), dificultats en el normal funcionament del Servei, o Incompleixin els requisits tècnics o especificacions establertes per a l’accés al lloc web.

DURADA I MODIFICACIÓ

CONOPTICA tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de forma unilateral, total o parcialment. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de forma total o parcial per CONOPTICA.

Es podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar indemnització alguna per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre CONOPTICA que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l’usuari per la mateixa.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

De conformitat a l’Article 29 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona (Espanya) i la legislació espanyola corresponent.

Mostrar
Ocultar